ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระเบียบข้อบังคับ


ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด พ.ศ.2550 [download] หรือ [download]

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่  จำกัด (รวมทั้งหมด) [download]
 การรับเงินฝาก พ.ศ.2556  [download
 ทุนสะสมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ.2559  [download
 ทุนเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ.2559  [download
 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559  [download
 วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559  [download
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะในการอบรมสัมมนา พ.ศ.2560  [download
 กองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2565  [downloadclock
 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2562  [download
 สวัสดิการเงินทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2562  [download
 หุ้น พ.ศ.2562  [download
 สวัสดิการเงินทดรองจ่ายเพื่อการมงคลสมรส พ.ศ.2562  [download
 สวัสดิการเงินทดรองจ่ายเพื่อการอุปสมบทและพิธีบวชทางศาสนา พ.ศ.2562  [download
 การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564  [download
 สมาชิกสมทบ พ.ศ.2566  [download
 การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2567  [downloadclock
 การดำเนินการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567  [downloadclock
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่หักเงินให้กับสหกรณ์ พ.ศ. 2567  [downloadclock

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด
การให้เงินกู้พิเศษ [download
การให้เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง [download]
การให้สิทธิการกู้กรณีพิเศษ [download]
การให้เงินกู้ประเภทพิเศษใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน  [download]
 หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญเพื่อการเอนกประสงค์แก่สมาชิก  [download]
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอกู้สามัญทั่วไป [download]

 หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนประจำกาย (ปืนพก) พ.ศ.2560  [download
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอกู้สามัญทั่วไป พ.ศ.2561  [download
 หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญเพื่อการเอนกประสงค์แก่สมาชิก พ.ศ.2561  [download

linekp