ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด พ.ศ.2550 [download] หรือ [download]

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่  จำกัด (รวมทั้งหมด) [download]
กองทุนสวัสดิการ หรือ การสงเคราะห์สมาชิก  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 )   พ.ศ. 2552 [download]
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก และ ค่าพาหนะ ในการอบรมสัมมนา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 [download]
สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2550  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  1)  พ.ศ. 2550 [download]
ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2547 [download]
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.  2552 [download]
การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการโดยวิธีการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 [download]
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 [download]
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอกู้สามัญ [download]
การให้เงินกู้แก่สมาชิก  และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 [download]
หุ้น  พ.ศ.  2540  แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2551 [download]
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2553 [download]
การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2554 [download]
ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการเกษียณราชการ พ.ศ.2554  [download
ที่ปรึกษาของสหกรณ์  พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2554  [download
การให้กู้เงินปันผล พ.ศ. 2554 [download]
การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555  [download
การรับเงินฝาก พ.ศ. 2556 [download]
เงินฝากประจำ พ.ศ. 2556 [download
การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556  [download]
 เงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2557  [download
 การปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2559  [download

 หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญสวัสดิการสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  [download
 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2562  [downloadclock
 สวัสดิการเงินทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2562  [downloadclock
 หุ้น พ.ศ.2562  [downloadclock
 สวัสดิการเงินทดรองจ่ายเพื่อการมงคลสมรส พ.ศ.2562  [downloadclock
 สวัสดิการเงินทดรองจ่ายเพื่อการอุปสมบทและพิธีบวชทางศาสนา พ.ศ.2562  [downloadclock

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด
การให้เงินกู้พิเศษ [download
การให้เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง [download]
การให้สิทธิการกู้กรณีพิเศษ [download]
การให้เงินกู้ประเภทพิเศษใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน  [download]
 หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญเพื่อการเอนกประสงค์แก่สมาชิก  [download]
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอกู้สามัญทั่วไป [download]
 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิก  [download

 หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนประจำกาย (ปืนพก) พ.ศ.2560  [downloadclock
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอกู้สามัญทั่วไป พ.ศ.2561  [downloadclock
 หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญเพื่อการเอนกประสงค์แก่สมาชิก พ.ศ.2561  [downloadclock

linekp