ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ.1 / 2517 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2517  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น และฝากเงินในสหกรณ์  เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้เพื่อเป็นการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์

ในขณะจัดตั้งมีผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกรวม 251 คน ถือหุ้นครั้งแรกรวมเป็นเงิน 10,170 บาท โดยมี พันตำรวจเอก โกวิท ภริตานนท์ เป็นประธานกรรมการคนแรก มีคณะกรรมการชุดแรก จำนวน 10 คน ได้แก่

1.  พันตำรวจเอก โกวิท ภริตานนท์
2.  พันตำรวจโท ปราโมทย์ สิงห์ชัย
3.  พันตำรวจโท เกียรติ ศรีทิพย์
4.  พันตำรวจโท ถวิล ขุททะกะพันธ
5.  พันตำรวจตรี ประจำ ธรรมบำรุง
6.  พันตำรวจตรี ไชยา สมสกุล
7.  ร้อยตำรวจโท มนู ศรีสุบัติ
8.  ร้อยตำรวจโท เกรียงศักดิ์ ธรรมประดิษฐ์
9.  ร้อยตำรวจโท วสันต์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
10.  จ่าสิบตำรวจ ภุชชงค์ ศรีพิทักษ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ดำเนินงานจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 41 มีสมาชิก 1,107 คน ทุนเรือนหุ้นจำนวน 330.29 ล้านบาท  ทุนดำเนินงาน รวม 1,400 กว่าล้านบาท  ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญทั่วไป  เงินกู้สามัญเพื่อการเอนกประสงค์   เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ และเงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน ชุดที่ 41 จำนวน 15 คน ได้แก่

1.  ร้อยตำรวจเอกปกรณสิทธิ์ โสภา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. พันตำรวจโทเกลี้ยง มณีโชติ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 1
3.  ดาบตำรวจสมชาย กองแก้ว ตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2
4.  ร้อยตำรวจตรีสุชาย มีขันทอง ตำแหน่ง กรรมการ / เหรัญญิก
5.  ดาบตำรวจกิตติศักดิ์ ชูเพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ / เลขานุการ
6. ร้อยตำรวจโทจตุรงค์ ทัพธานี ตำแหน่ง กรรมการ
7.  ร้อยตำรวจเอกสมใจ จิตต์หมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
8. ดาบตำรวจสุกิจ ชนะคช ตำแหน่ง กรรมการ
9.  ดาบตำรวจศิวะ ทองทวี ตำแหน่ง กรรมการ
10. ดาบตำรวจไพรัตน์ คำเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
11. ดาบตำรวจธีรพงค์ แจ้งจุล ตำแหน่ง กรรมการ
12. ดาบตำรวจอนุรักษ์ ทองทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
13. ดาบตำรวจโสภณ แซ่อั้ง ตำแหน่ง กรรมการ
14. ดาบตำรวจศิวดล ยอดเหมือน ตำแหน่ง กรรมการ
15. ดาบตำรวจทัศนัย ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ

linekp