ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ.1 / 2517 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2517  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น และฝากเงินในสหกรณ์  เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้เพื่อเป็นการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์

ในขณะจัดตั้งมีผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกรวม 251 คน ถือหุ้นครั้งแรกรวมเป็นเงิน 10,170 บาท โดยมี พันตำรวจเอก โกวิท ภริตานนท์ เป็นประธานกรรมการคนแรก มีคณะกรรมการชุดแรก จำนวน 10 คน ได้แก่

1.  พันตำรวจเอก โกวิท ภริตานนท์
2.  พันตำรวจโท ปราโมทย์ สิงห์ชัย
3.  พันตำรวจโท เกียรติ ศรีทิพย์
4.  พันตำรวจโท ถวิล ขุททะกะพันธ
5.  พันตำรวจตรี ประจำ ธรรมบำรุง
6.  พันตำรวจตรี ไชยา สมสกุล
7.  ร้อยตำรวจโท มนู ศรีสุบัติ
8.  ร้อยตำรวจโท เกรียงศักดิ์ ธรรมประดิษฐ์
9.  ร้อยตำรวจโท วสันต์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
10.  จ่าสิบตำรวจ ภุชชงค์ ศรีพิทักษ์


linekp