ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สวัสดิการสมาชิก

กองทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิก
กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล
-  
สมาชิกที่รักษาตัวในสถานพยาบาลและเป็นผู้ป่วยใน สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ วันละ 300.- บาท
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 5,000 บาท/ปี

-  กรณีคู่สมรสและบุตร(ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) รักษาตัวในสถานพยาบาลและเป็นผู้ป่วยใน  สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ
วันละ 200.- บาท ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท/ปี


การขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ

สมาชิกขอรับเงินกองทุนสวัสดิการได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล พร้อมเอกสาร ดังนี้
1.ใบรับรองแพทย์ผู้รักษา หรือใบรับรองการรักษาจากสถานพยาบาล
2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการรักษา
3.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเบิกของคู่สมรส)
4.สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร (กรณีเบิกของบุตร)

กรณีสมาชิกทุพพลภาพ
-  สมาชิกที่ทุพพลภาพ เป็นเหตุให้ทางราชการมีคำสั่งให้ออกจากราชการ ทางสหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนเพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่สมาชิกหรือทายาท ดังนี้

1. ผู้ที่เป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จ่าย รายละ      25,000 บาท
2. ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 5 ปี สหกรณ์จ่าย รายละ      40,000 บาท
3. ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี สหกรณ์จ่าย รายละ      60,000 บาท
4. ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี สหกรณ์จ่าย รายละ      80,000 บาท
5. ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สหกรณ์จ่าย รายละ    100,000 บาท


กรณีสมาชิกเสียชีวิต
-   สมาชิกที่เสียชีวิต ทางสหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนเพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่ทายาท หรือบุคคลผู้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. ผู้ที่เป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จ่าย รายละ     270,000 บาท
2. ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 5 ปี สหกรณ์จ่าย รายละ     320,000 บาท
3. ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี สหกรณ์จ่าย รายละ     380,000 บาท
4. ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี สหกรณ์จ่าย รายละ     450,000 บาท
5. ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สหกรณ์จ่าย รายละ     550,000 บาท

- สหกรณ์ ฯ  ได้เพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิกสามัญ  โดยการทำประกันกลุ่ม "สหสินพิทักษ์" 
ระยะเวลาคุ้มครอง  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 -  30  เมษายน  2562
จำนวนเงินเอาประกันชีวิต  300,000  บาท

กองทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร

  1. สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
    และบุตรต้องกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษานั้น
  2. บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน ต้องมีอายุตั้งแต่ 4 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ส่วนบุตรของสมาชิกที่มีอายุเกิน 20 ปี ขึ้นไป จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา(หลักสูตรปริญญาบัณฑิต) มีสถานภาพเป็นโสด
  3. ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ให้สมาชิกครอบครัวละไม่เกิน 1 ทุน ๆ ละไม่ต่ำกว่า 2,000.00 บาท
  4. หากบุตรของสมาชิกได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรในปีก่อน  ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนในปีนี้

ทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อบำเพ็ญกุศลศพ

  1. ทุนเพื่อบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก   ศพละ 5,000 บาท
  2. ทุนเพื่อบำเพ็ญกุศลศพบุคคลในครอบครัว (สามี ภรรยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  ศพละ 3,000 บาท
  3. ทุนบำเพ็ญกกุศลศพบิดา มารดา  ของสมาชิก  ศพละ  3,000  บาท
นอกจากเงินกุศลศพแล้ว สหกรณ์จัดพวงหรีด และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
 

ระเบียบว่าด้วยทุน สวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการ การเกษียณราชการ
 
สมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกษียณราชการ ยื่นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารประกอบ เพื่อขอรับเงินภานในกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากหน้าที่ราชการหรืองานประจำและสหกรณ์ จะจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่พ้นจากหน้าที่ หรือลาออกจากราชการ โดยไม่มีความผิด และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่ายให้แก่สมาชิกรายละ 2,000 บาท เพียงครั้งเดียว


linekp