ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจ 13 ตุลาคม 2553
ทางสหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว ดังนี้

หน่วย สภ.เมืองกระบี่ ( 7 ทุน )

1.
น.ส.โสรยา ทำนอง บุตร ด.ต.พิทักษ์ ทำนอง
2.
น.ส.ปิย์วรรณิต โต๊ะหะ บุตร ด.ต.ดาวกฤษ์ โต๊ะหะ
3.
น.ส.นภิศา นวลอ่อน บุตร ด.ต.สุนิตย์ นวลอ่อน
4.
ด.ช.นันทวัฒน์ ทิพยวงค์ บุตร ด.ต.สุริยันต์ ทิพยวงค์
5.
ด.ช.ชัชวาลย์ หนูจักร บุตร ด.ต.จรัญ หนูจักร
6.
ด.ญ.อลิสา คงสุข บุตร ส.ต.อ.กันตพงศ์ คงสุข
7.
ด.ญ.มนิตชนก มิตรเมือง บุตร ด.ต.มานิต มิตรเมือง

หน่วย สภ.ลำทับ ( 2 ทุน )

1.
ด.ญ.กานต์พิชชา สามเชียง บุตร ด.ต.เติมศักดิ์ สามเชียง
2.
ด.ช.ธราเทพ ชุมคล้าย บุตร ด.ต.ประยูร ชุมคล้าย

หน่วย สภ.เกาะลันตา ( 2 ทุน )

1.
ด.ญ.วริษฐา มิตรคุณ บุตร ด.ต.วิรัตน์ มิตรคุณ
2.
ด.ช. กุลธวัช ชอบทำกิจ บุตร จ.ส.ต.สมชาย ชอบทำกิจ

หน่วย สภ.ทรายขาว ( 2 ทุน )

1.
ด.ญ.มาตา รุ่งสวัสดิ์ บุตร ด.ต.สอ รุ่งสวัสดิ์
2.
ด.ช.พิทยา โส้แหลม บุตร ด.ต.พิชิต โส้แหลม

หน่ยว สภ.เหนือคลอง ( 2 ทุน )

1.
ด.ช.อินทรพล จันทร์แก้ว บุตร ด.ต.สมเกียรติ จันทร์แก้ว
2.
นายทินกร สว่างแสงใส บุตร ด.ต.สมพร สว่างแสงใส

หน่วย สภ.คลองขนาน ( 2 ทุน )

1.
นายจตุรงณ์ ม่วงไหมทอง บุตร ด.ต.สมเกียรติ ม่วงไหมทอง
2.
ด.ญ.วริศรา เจริญฤทธิ์ บุตร จ.ส.ต.ศราวุธ เจริญฤทธิ์

หน่วย สภ.อ่าวลึก ( 5 ทุน )

1.
ด.ช.สุธิมนต์ เศวตเวช บุตร ด.ต.สมเดช เศวตเวช
2.
ด.ช.พีรพล แก้วช่วย บุตร ด.ต.จรัญ แก้วช่วย
3.
ด.ช.สหัสวรรษ เขียวเสน บุตร ด.ต.ปรีชา เขียวเสน
4.
ด.ญ.นราภรณ์ สวัสดี บุตร ด.ต.จารึก สวัสดี
5.
ด.ช.สิทธิพงษ์ เกื้อเส้ง บุตร ด.ต.สิทธินนท์ เกื้อเส้ง

หน่วย ภ.จว.กระบี่ ( 1 ทุน )

1.
น.ส.ณัฐกานต์ สุวรรณโณ บุตร พ.ต.ท.พนม สุวรรณโณ

หน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ( 1 ทุน )

1.
ด.ช.กษิดิศ จันทร์สุข บุตร นางสุวิภา จันทร์สุข

หน่วย กก.สส. ภ.จว.กระบี่ ( 3 ทุน )

1.
นายปณิธาน เข็มทอง บุตร ด.ต.ธนกร เข็มทอง
2.
นายรณกฤต นุ้ยภิรมย์ บุตร ด.ต.สมคิด นุ้ยภิรมย์
3.
ด.ญ.ปรางทอง ทองมาก บุตร จ.ส.ต.สุพัฒน์ ทองมาก

หน่วย สภ.คลองท่อม ( 3 ทุน )

1.
ด.ญ.ปภัสนันท์ พานิชกุล บุตร ด.ต.อนันต์ พานิชกุล
2.
น.ส.อรปวีณ์ รัตนศิริ บุตร ด.ต.ถนอม รัตนศิริ
3.
น.ส.จริญญา ศรีวัฒนวรัญญู บุตร ด.ต.สุพจน์ ศรีวัฒนวรัญญู

หน่วย สภ.เขาพนม ( 3 ทุน )

1.
ด.ญ.ปริญธร ทองแจ้ง บุตร ด.ต.อธิวัฒน์ ทองแจ้ง
2.
นายพีรเดช ขวัญนา บุตร ด.ต.ศิริธร ขวัญนา
3.
น.ส.สุทธิดา สุวรรณ บุตร ด.ต.เศวตร สุวรรณ

หน่วย สภ.ปลายพระยา ( 3 ทุน )

1.
ด.ญ.กชกร ขวัญช่วย บุตร จ.ส.ต.ปรมินทร์ ขวัญช่วย
2.
ด.ญ.บุญญภรณ์ เดชฤกษ์ปาน บุตร ด.ต.ภานุกรณ์ เดชฤกษ์ปาน
3.
ด.ช.ปิยทัศน์ ขุนบุร บุตร ด.ต.ปราโมทย์ ขุนบุรี

- หน่วย สภ.เมืองกระบี่ และ กก.สส. ภ.จว.กระบี่ ให้รับทุนการศึกษาได้ใน วัน เวลา และสถานที่ ที่ ภ.จว.กระบี่ จัดกิจกรรมวันตำรวจ

- ส่วนหน่วย สภ.อื่นๆ ให้รับทุนการศึกษาได้ในวัน เวลา และสถานที่ ที่ สภ.นั้นๆ จัดกิจกรรมวันตำรวจค่ะ

linekp