ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญเพื่อการเอนกประสงค์แก่สมาชิก

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ว่าด้วย "การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555" ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 ข้อที่ 31 และข้อที่ 60 ประกอบด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 40 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดให้ขยายวงเงินกุ้ประเภทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ฉะนั้น เพื่อให้การขอกู้สามัญเพื่อการเอนกประสงค์แก่สมาชิกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จึงให้ดำเนินการ ตามเอกสารแนบดังนี้

รายละเอียด [download]